Процедура за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Общият бюджет на процедурата ще бъде 36 631 331 евро.

Допустими са кандидати, които са микро, малки или средни предприятия с минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата. Задължително е кандидатите да осъществяват дейност (основна или допълнителна, с минимум 25% дял от общата икономическа дейност) в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно  КИД-2008.

По процедурата е допустимо партньорство, като партньорът следва да е микро, малко или средно предприятие. Икономическата дейност, за която кандидатства партньорът, трябва да е осъществявана през 2016 г. и същата да е с дял 25% или повече от общата му икономическа дейност.
Икономическата дейност, за която кандидатства партньорът, трябва да попада в един от следните сектори:
– сектор C „Преработваща промишленост”
– сектор Е – раздел 37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“
– сектор Е – раздел 38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“

Подкрепят се проекти, насочени към внедряването на технологични решения и методи, които са пилотни за България и които представляват продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Проектът следва да води до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието, с положителен ефект върху опазването на околната среда.

Задължително условие е проектът да има потенциал за мултиплициране на резултатите, т.е. внедрените технологични решения и методи следва да могат да бъдат приложени в други подобни случаи.

Предвидено е минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект да е 200 000 лева. Максималният размер ще се определя в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

  • микро предприятия: 750 000 лева
  • малки предприятия: 1 000 000 лева
  • средни предприятия: 1 500 000 лева

До 17:30 ч. на 5 септември заинтересованите страни могат да изпращат предложения и коментари по документите от процедурата, на: public.consultation@mi.government.bg. Около месец след това очакваме приемът на проекти по процедурата да стартира официално, с минимален срок за прием 90 дни.

още Новини