ОПИК, предстоящи процедури 2017

Очаквани процедури по ОПИК до края на 2017 г.

Променена е Индикативната годишна работна програма за процедурите БФП по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за 2017 г.

На 13 юни УО на ОПИК публикува изменена индикативна годишна програма за предстоящите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Част от предстоящите през 2017 г. процедури са изместени напред във времето. Процедурите, които се очаква да бъдат обявени до края на годината, и които са насочени към бизнеса, са:

  • Разработване на продуктови и производствени иновации. Потенциални кандидати са съществуващи предприятия (микро, малки, средни и големи), търговци по смисъла на Търговския закон или ЗК. Насърчава се партньорство с научни организации по смисъла на параграф 1, т.1. от Допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на научните изследвания, София Тех Парк. Очакван старт на процедурата: юни 2017 г. Бюджет: 35 млн.евро. Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 100 000 лв., а максималният 1 млн.лева. Целта на процедурата е Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.
  • Създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории. Потенциални кандидати са съществуващи средни и големи предприятия, търговци по смисъла на Търговския закон или ЗК. Очакван старт на процедурата: септември 2017 г. Бюджет 5 млн.евро. Размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: от 100 000 до 1 250 000 лева.
  • Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП. Потенциални кандидати са микро, малки и средни предприятия с по-малко от 3 приключили финансови години. Очакван старт на процедурата: септември 2017 г. Бюджетът на процедурата е 34 373 012 евро. Размер на безвъзмездната помощ за един проект: мин. 50 000 лв., максимум 391 166 лв.
  • Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите. Потенциални кандидати са съществуващи МСП от преработващата промишленост. Очакван старт на процедурата: юли 2017 г. Бюджет: 36 631 331 евро.

Свържете се с нас за повече информация или следете сайта ни за актуалните процедури.

още Новини