Обявена е процедура на подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Програм Консултинг има значителен опит в изготвянето на проекти за БФП, свързани с подобряване на енергийната и ресурсна ефективност на предприятията, както по ОПИК 2014-2020:

така и по следните процедури на ОП РКБИ 2007-2013 г.:

За повече информация разгледайте успешните ни проекти и се свържете с нас на посочените телефони в страница „Контакти„.

 

още Новини