Предстояща процедура: “Насърчаване на предприемачеството”

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

По процедурата ще се подкрепя създаване и развитие на нови предприятия в следните приоритетни сектори и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства:

 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства:

 • С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
 • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
 • С23.1 „Производство на стъкло и изделия от стъкло“;
 • С23.4 Производство на други порцеланови и керамични изделия“;
 • С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
 • С25.62 „Механично обработване на метал“;
 • С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
 • С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
 • С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
 • J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
 • J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
 • M71.11 „Архитектурни дейности“;
 • M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
 • M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;

Допустими кандидати ще бъдат независими микро, малки или средния предприя с по-малко от 2 приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

Ще се финансират дейности за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата, дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги), както и дейности за визуализация на проекта.

Очаквано начало на приема по процедурата: ноември 2017 г.

Свържете се с нас за повече детайли. Пълния пакет документи може да намерите на сайта на ОПИК.

още Новини