Мегахим_АД

Мегахим АД

Мегахим АД, създадено през 1996 г., е сред лидерите на националния пазар в производството на лаково-бояджийски материали и е проводник на въвеждането на новости и иновации в бранша.

Дружеството произвежда продукти за покрития (бои, лакове, грундове, разредители) за индустриална и домашна употреба. Продуктите са няколко типа: системи в органичен разтворител, водоразредими системи, high solid системи с малко или никакво съдържание на разтворители.

Мегахим АД разполага с пет собствени високотехнологични лаборатории, в които извършва входящ контрол на постъпващите суровини и материали, текущ контрол на произвежданата продукция и краен контрол на готовите изделия.

Компанията притежава сертификати за внедрена интегрирана система за управление на: качеството – ISO 9001, околната среда – ISO 14001, условията на труд – OHSAS 18001.

През последните години компанията инвестира над 10 млн. евро в съвременни технологии, производствени бази и други дейности, насочени към повишаване на конкурентните й предимства.

Сериозен принос за устойчивото развитие на фирмата имат разработените и управлявани с помощта на Програм Консултинг проекти, финасирани от еврофондовете от първи и втори програмен период (6 проекта, одобрени за финансиране, от които 5 успешно изпълнени и с получена безвъзмездна финансова помощ, и 2 в изпълнение към момента). Всички проекти съответстват и водят до осъществяването на стратегически планове за развитие на компанията, насочени към разширяване на пазарните позиции на вътрешен и външен пазари, чрез инвестиции в съвременно производствено оборудване, подобряване на производствените процеси и оптимизиране на производствените разходи, повишаване качеството на съществуващите продукти.

ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1) Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» 2014 – 2020

Процедура: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“

Номер и наименование на проекта: BG16RFOP002-2.002-0502-C01, „Развитие на управленския капацитет и растеж на МЕГАХИМ АД“

Обща стойност на проекта: 295 300 лева, безвъзмездна финансова помощ: 206 710 лева

Начало 13.03.2017 г., продължителност 18 месеца.

2) Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» 2014 – 2020

Процедура: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

Номер и наименование на проекта: BG16RFOP002-3.001-0742-C01 „Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на Мегахим АД“

Обща стойност на проекта: 2 103 519.90 лева, безвъзмездна финансова помощ: 1 253 459.34 лева

Начало 30.11.2017 г., продължителност 18 месеца.

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ:

1) Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» 2014 – 2020

Процедура: «BG16RFOP002-2.001 – Подобряване на производствения капацитет в МСП»

Номер и наименование на проекта: BG16RFOP002-2.001-1083-C01, «Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Мегахим АД»

Обща стойност на проекта: 1 616 292 лева, безвъзмездна финансова помощ: 967 189.13 лева

Начало 09.02.2016 г., продължителност 14 месеца.

2) Национален иновационен фонд 2014,7-MА СЕСИЯ, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерство на икономиката

Номер и наименование на проекта: 7ИФ-02-26/29.07.2014 г., „Научно-изследователска дейност за разработване на иновативна технология: синтетично изграждане на МК (микро капсули), реагенти на АЕРК (аерозолни еднокомпонентни разпенващи композиции)“

Обща стойност на проекта: 325 730.41 лева, безвъзмездна финансова помощ: 193 385.30 лева

Начало 29.07.2014 г., продължителност 30 месеца

3) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

Процедура: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.3.02-0332-C0001, „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в Мегахим АД“

Обща стойност на проекта: 480 649 лева; получена безвъзмедна финансова помощ: 240 325 лева

Начало 20.05.2014; продължителност 5 месеца.

4) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

Процедура: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.1.13-0496-C0001, „Технологична модернизация за растеж и развитие на „Мегахим“ ООД“

Обща стойност на проекта: 2 960 808 лева, получена безвъзмедна финансова помощ: 1 776 485 лева.

Начало 05.07.2012 г., продължителност 12 месеца.

5) Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013

Процедура: BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”

Номер и наименование на проекта: BG161PO003-2.1.11-0001-C0001, «Засилване на конкурентните предимства на Мегахим АД чрез въвеждане на съвременни технологии»

Обща стойност на проекта: 926 383 лева, получена безвъзмездна финансова помощ: 555 830 лева

Начало 20.10.2011 г., продължителност 13 месеца.

http://www.megachim.com/