Oперативна програма

Иновации и конкурентоспособност

(ОПИК) 2014-2020

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) е актуалният документ, който очертава помощта за българската икономика за периода 2014-2020 г. Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро.

Стратегията на ОПИК, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България според Споразумението за партньорство 2014-2020 г., е тясно свързана с целта за растеж и заетост и приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според „Европа 2020” :

 • Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
 • Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
 • Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ


ПОВЕЧЕ ЗА ПРОГРАМАТА

През периода 2007-2013 г. основната програма, по която българският бизнес получаваше подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове, беше ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 /ОПРКБИ/. По нея са разпределени средства в размер на 1 162 216 хил. евро. Извън инструментите за финансов инженеринг (30%), най-голям е процентът на предоставените средства за технологична модернизация и системи за управление (26% от общо предоставените), следвани от средствата за иновации и подкрепа за НИРД (24%) и енергийна ефективност и зелена икономика (15%).

По ОПРКБИ 2007-2013  ПРОГРАМ КОНСУЛТИНГ ИМА РАЗРАБОТЕНИ И ОДОБРЕНИ 97 ПРОЕКТА. 

Актуалният документ, който очертава помощта за българския бизнес за периода 2014-2020 г, е Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК). Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро.

ОПИК 2014-2020 г. адресира следните основни нужди и предизвикателства пред българската икономика:

 • ниската степен на иновативност на дейността на българските предприятия в резултат от недостатъчното сътрудничество между бизнеса, научните среди и висшите учебни заведения, малките по обем и неефективни инвестиции в НИРД и иновации, както и липсата на адекватна среда и инфраструктура за иновации.
 • затруднен достъп до източници на финансиране и слаба инвестиционна активност
 • различава от тази в страните от ЕС
 • ниска степен на интернационализация – по данни за 2012 г. едва 3,84% от българските МСП правят внос извън ЕС, а само 1,76% правят износ извън ЕС.
 • влошена структура на износа (основан предимно на износа на суровини и материали и стоки със сравнително ниска добавена стойност).
 • висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност на производството, ниска степен на приложение на нови технологии – секторът на МСП допринася съществено за формирането на профила на българската икономика като най-високо ресурсо- и енергийно интензивната за единица произведена продукция сред икономиките на ЕС
 • уязвимост към прекъсване на газовите доставки
Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси, които са насочени към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика:
 • Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“
 • Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
 • Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“
 • Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ“
 • Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Инвестиционните приоритети и дейностите, планирани в програмата, целенасочено ще подкрепят създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към базирана на знанието икономика. Мерките са съсредоточени върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия, енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

От стартирането на ОПИК 2014-2020, компанията ни изготви 40 проекта по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, които получиха одобрение и са в процес на изпълнение. 

Вижте по-горе актуалните процедури по ОПИК или се свържете с нас, за да Ви информираме за предстоящите възможности за финансиране на Вашите инвестиционни намерения.