Индикативна годишна работна програма за предстоящите през 2018 г. процедури по ОПИК

Управляващият орган на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува индикативна годишна работна програма за предстоящите през 2018 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Програмата е съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020.

Очаква се през 2018 да бъдат обявени следните процедури, насочени към бизнеса:

По приоритетна ос 1 “Технологично развитие и иновации”:

  • Процедура “Стимулиране внедряването на иновации в предприятията”Целта на процедурата ще бъде “Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти”. Общият размер на БФП по процедурата ще бъде 55 млн.евро. Допустими кандидати ще бъдат съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия, търговци по ТЗ или ЗК. Индикативен период на набиране на проектни предложения по процедурата: декември 2018 г. – февруари 2019 г.
  • Процедура “Развитие на иновационни клъстери”. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България. Бюджет на процедурата: 15,3 млн.евро.

По приоритетна ос 2 “Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”:

  • Процедура “Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ”:

    Цел на процедурата: “Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията”. Бюджет: 77 млн.евро. Допустими кандидати: съществуващи микро, малки и средни предприятия, търговци по ТЗ или ЗК. Допустими категории разходи: инвестиционни разходи /ДМА и ДНА/, разходи за услуги. % на съфинансиране от 25% до 70% в зависимост от категорията на предприятието и вида финансирана дейност.

    Индикативен период на набиране на проектни предложения: април 2018 г. – юни 2018 г.

Следете сайта ни за актуална информация, свързана с предстоящите процедури.

още Новини