дигитализация

Индикативна годишна работна програма за предстоящите през 2020 г. процедури за предоставане на безвъзмедна финансова помощ

Управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Съгласно нея, единствената процедура, насочена към микро, малки и средни предприятия, ще бъде “Дигитализация на малките и средни предприятия”. Процедурата се планира за обявяване през март 2020 г., със следните основни параметри:

Цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги.

Бюджет: 58 674 900лв./30 млн. евро.

Допустими кандидати ще бъдат съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

Допустими ще бъдат дейности за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

Допустими разходи: инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) и разходи за услуги.

Максималният процент на съфинансиране от програмата ще бъде 70%, а максималният размер на БФП за отделен проект ще бъде 391 166 лв. при условията на режим “де минимис”.

Процедурата ще бъде обявена в рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

още Новини