енергийна ефективност, проекти по ОПИК

Разяснение по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”

Министерство на икономиката публикува разяснение по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, ОПИК 2014-2020. Разяснението касае само проекти на кандидати с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Големи предприятия с инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове, следва да подготвят проекти само за инвестиции, които не са пряко свързани и не влияят на производствения процес на инсталацията, на нивата на емисиите и замърсяването от нея, както и не водят до повишаване на производствените й мощности.

Основните ограничения са:

1) не следва в енергийния одит да се препоръчват мерки, отнасящи се до продуктов показател, включен в Приложение I и II на Решение 2011/278/ЕС, 1 за който определената инсталация получава безплатно разпределение на квоти за емисии;

2) не следва в енергийния одит да се препоръчват мерки за енергийна ефективност, свързани с потоците, водещи до емисии на ПГ.

В допълнение към информацията в условията за кандидатстване, в разяснението е указано и следното: „По отношение на инсталации, които са включени в схемата за търговия с емисии и получават безплатно разпределение на база горивен и/или топлинен показател, а не с производствената си дейност, мерките за енергийна ефективност не следва да се отнасят и до икономическата дейност (съгласно четирицифрения код по КИД 2008 или код на ниво КПД – 6 цифри или Продком – 8 цифри), посочена в Приложение на Решение 2014/746/ЕС2 . В случаите, когато дадена икономическа дейност фигурира в Приложение на Решение 2014/746/ЕС, означава че спрямо нея е идентифициран риск от изтичане на въглерод и в резултат на това на оператора, който я извършва, се определя по-голямо количество безплатни квоти“.

На практика ограничението и допълнително публикуваните разяснения лишават значителен брой големи предприятия от възможността да кандидатстват с проекти по ОПИК за подобряване на енергийната ефективност, включително такива в приоритетни сектори с висока енергийна интензивност. Пълният текст на разяснението може да видите тук:

Ако имате въпроси по процедурата, моля свържете се нас.

още Новини