енергийна ефективност, проекти по ОПИК

ПРОЦЕДУРА „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на Програмата. Предложения и коментари по горепосочените документи се изпращат в срок до 17:30ч. на 28.11.2016 на електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

Очаква се процедурата да бъде обявена за кандидатстване в края на месец декември 2016 г. С нея ще се подкрепят големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Свържете се с нас, за да Ви информираме за основните параметри на процедурата, включително очакваните промени в окончателния вариант на условията за кандидатстване.

още Новини