Променена е индикативната годишна работна програма за процедурите за предоставяне на БФП по ОПИК 2014-2020 за 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува изменена индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 2019 г.

Очаква се до края на 2019 г. да стартират следните процедури за подбор на проекти, насочени към бизнеса:

1. Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия.

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на съществуващи предприятия за внедряване на иновации в посока подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти и услуги.

Очакван период за прием на проектни предложения: септември – ноември 2019 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 117 349 800 лв./ 60 млн.евро.

Допустими кандидати: Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

Размер на безвъзмездната помощ за 1 проект:

минимален размер: 100 000 лева.

максимален размер в зависимост от категорията на предприятието кандидат:
-микро и малки предприятия: 500 000 лв.
-средни предприятия: 750 000 лв.
-големи предприятия: 1 000 000 лв

Максимален % на съфинансиране:  25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност.

 

2. Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)

Цел на процедурата: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 115 646 637.81 лв./ 59 129 187 евро

Допустими кандидати: Обединения между предприятия, научни организации, НПО, местни и регионални власти.

Допустими дейности: придобиване на изследователско, изпитателно и друго съпътстващо оборудване за НИРД; придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване и внедряване), патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.; извършване на ограничени строително – монтажни работи (СМР) само за текущ ремонт; трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация; защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ; закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административн и нужди на РИЦ;  акредитация на създадената в рамките на проекта научноизследов ателска инфраструктура; извършване на изследвания и анализи (вкл. чужди добри практики) за разработване на нови технологии и процеси; подпомагане създаването на капацитет на научноизследователския и развоен екип; изграждане на административно тяло; стимулиране интернационализацията и маркетинга; визуализация и одит на проекта.

Очакван период за прием на проектни предложения: юли – октомври 2019 г.

Максимален % на съфинансиране:  50-90%

Размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект: мин. 1 500 000 лв. – макс. 7 000 000 лв.

 

3. Дигитализация на МСП 

Цел на процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез предоставяне на специализирани ИКТ услуги

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 58 674 900 лв./30 млн. евро

Допустими кандидати: Съществуващи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Допустими дейности: Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса – ERP, CRM, MOM/MES, BI системи и други.

Очакван период за прием на проектни предложения: ноември 2019 – януари 2020 г.

Максимален % на съфинансиране:  70%

Размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект: мин. 50 000 лв. – максимум 391 166 лв.

 

4. Развитие на иновационни клъстери

Цел на процедурата: Предоставяне на подкрепа за развитие на иновационни клъстери в България

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 29 924 199 лв./ 15.3 млн.евро

Допустими кандидати: Съществуващи иновационни клъстери, които са обединения – сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или юридически лица, регистрирани по Търговския закон

Допустими дейности: Дейности за укрепване на иновационния и научно – изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества; Дейности за развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу -хау).

Очакван период за прием на проектни предложения: юни 2019 – септември 2019 г.

Максимален % на съфинансиране: 65 – 80%

Размер на безвъзмездната финансова помощ за 1 проект: мин. 200 000 лв. – макс. 1 500 000 лв.

 

Очаквайте детайлна информация за процедурите на страницата ни след публикуване на условията за кандидатстване за обществено обсъждане.

още Новини