Приключи процедура за прием на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

На 21 май приключи приемът по най-атрактивната процедура на ОП “Иновации и конкурентоспособност” за микро, малки и средни предприятия – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

В системата ИСУН са регистрирани 1626 проектни предложения на обща стойност 1 133 127 832,83 лв. Стойността на заявената безвъзмездна помощ по входираните проекти е 715 760 941.63 лв.

Бюджетът на процедурата, който ще бъде отпуснат на одобрените кандидати, е 146 687 250 лева. Наличният бюджет е разпределен по категории предприятия – микро, малки, средни, както и в зависимост от технологичната интензивност на допустимите сектори на икономическа дейност.

Минималният срок за оценка на проектите е 4 месеца.

Следете страницата ни за предстоящи актуални процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ, подходящи за микро, малки, среднии големи предприятия.

 

още Новини