НТН ООД

НТН ООД ни се довери за изготвянето на три проектни предложения по ОПИК 2014-2020:

  1. Проект по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, реализиран и с получена безвъзмездна финансова помощ.
  2. Проект по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ – одобрен и в изпълнение.
  3. Проект по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ – одобрен и в изпълнение.