Ново обществено обсъждане на предстояща процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

УО на ОПИК публикува за ново обществено обсъждане пакет документи по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“.

В документацията са направени изменения, които касаят критериите за допустимост, размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ, критериите за техническа и финансова оценка и други.

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 34 373 012 евро (67 227 768.06 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 50 000 лева, а максималният размер е 200 000 лева.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Проектът на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 29.12.2017 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

още Новини