Назначен експерт по проект № BG16RFOP002-1.005-0294-C01

Във връзка с публикуваната обява за периода 20-28 март 2019г. информираме заинтересованите лица, че на 01.04.2019г. по позицията е назначен 1 експерт.

още Новини