КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД

Спечелен и в изпълнение проект “Внедряване и пазарна реализация на иновативен продукт от КОНТИНУУМ ТЕКХНОЛОГИ ЕООД” по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, ОПИК. Размер на БФП 350 604 лева.