Изменена Индикативна годишна работна програма по ОПИК

Управляващият орган на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 публикува изменена Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма за 2018 г.

Очаква се до края на 2018 г. да бъдат обявени следните процедури, насочени към бизнеса:

По приоритетна ос 1 “Технологично развитие и иновации”:

  • Процедура “Стимулиране внедряването на иновации в предприятията”: Целта на процедурата ще бъде “Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти”. Общият размер на БФП по процедурата ще бъде 55 млн.евро. Допустими кандидати ще бъдат съществуващи микро, малки, средни и големи предприятия, търговци по ТЗ или ЗК.

Индикативен период на набиране на проектни предложения по процедурата: декември 2018 г. – февруари 2019 г.

  • Процедура “Развитие на иновационни клъстери”. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на иновационни клъстери в България. Бюджет на процедурата: 15,3 млн.евро.

Индикативен период на набиране на проектни предложения по процедурата: септември 2018 г. – ноември 2018 г.

По приоритетна ос 2 “Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”:

  • Процедура „Насърчаване на предприемачеството“:

Цел на процедурата: създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Бюджет: 34 373 012 евро.

Месец за стартиране на процедурата: юни 2018 г.

  • Процедура “Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ”. 

Цел на процедурата: “Подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията”. Бюджет: 77 млн.евро.

Допустими кандидати: съществуващи микро, малки и средни предприятия, търговци по ТЗ или ЗК.

Допустими категории разходи: инвестиционни разходи /ДМА и ДНА/, разходи за услуги. % на съфинансиране от 25% до 70% в зависимост от категорията на предприятието и вида финансирана дейност.

Индикативен месец за стартиране на процедурата: август 2018 г.

Следете сайта ни за актуална информация, свързана с предстоящите процедури.

още Новини