Захаро ООД

Захаро ООД е одобрен кандидат по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” на ОП “Иновации и конкурентоспособност”.