Вакуум Ел Систем ООД

Програм Консултинг ООД изготви проектно предложение на Вакуум Ел Систем ООД по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Проектът на стойност 2 499 999,41 лв. е одобрен за финансиране от УО на ОПИК и е в процес на изпълнение.